úvod

Geologická p?íhrani?ní koopera?ní sí?

Pod zkratkou GECON se ukryvá Geologická p?íhrani?ní koopera?ní sí? organizací i jednotlivc?, které spojuje zájem o geologické bohatství Euroregionu Nisa.

Projekt

GECON je zároveň t?íletym projektem, ktery je podpo?en z prost?edk? Evropské unie v rámci Programu spolupráce mezi ?eskou republikou a Svobodnym státem Sasko 2014-2020

Mise

Zalo?ili jsme neformální sí? GECON, která nám pom??e sdílet informace o geologickych zajímavostech v Euroregionu Nisa. Vytvá?íme prostor pro setkávání lidí, realizujeme spole?né aktivity. Propojujeme lidi – instituce – informace.

Pro koho je sí? ur?ena

Pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky, studenty ?i dobrovolníky, kte?í se zabyvají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství ?esko-saského pohrani?í.